Returns

Mơ Concept sẵn sàng trao đổi hoặc hoàn tiền trong vòng 28 ngày kể từ ngày bạn nhận được đơn hàng của mình.

Hàng hóa phải được trả lại không sử dụng và trong bao bì gốc của chúng với các thẻ vẫn được đính kèm. Vui lòng xem trang Trả về của chúng tôi để biết thông tin đầy đủ.

Xin lưu ý: bán các mặt hàng không được hoàn lại vì vậy hãy chọn cẩn thận. Thẻ quà tặng không được hoàn tiền.

MƠ concept gladly exchange or refund within 28 days of you receiving your order.

Goods must be returned unused and in their original packaging with tags still attached. Please see our Returns page for full information.

Please note: Sale items are not refundable so please choose carefully. Gift Cards are non refundable

Follow #MoConcept